REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
„KREDYTOWYPORADNIK.PL”

 • 1
  [postanowienia wstępne]
 1. Regulamin określa zasady i tryb działania Strony Internetowej, w tym także opisuje zasady umawiania konsultacji kredytowych świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym pl jest prowadzona przez Kredytowy Poradnik spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Czyżówka 14/2.02, 30-526 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691551, NIP: 6751605304, REGON: 368063202, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, adres e-mail: kontakt@kredytowyporadnik.pl, numer telefonu: 727 634 784.
 3. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi drogą elektroniczną:
  • usługę zapisu na konsultacje kredytowe;
  • usługę newslettera.
 4. Użytkownik, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Administratora, zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do podejmowania czynności o charakterze bezprawnym, jak również naruszającym jakiekolwiek prawa Administratora lub osób trzecich, w tym do nieprzesyłania treści o takim charakterze.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 • 2
  [definicje]

Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Administrator – oznacza podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2;
 • Konsument – oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Użytkownika będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 • Strona Internetowa – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem pl;
 • Umowa – oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Administratorem, na podstawie której Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika;
 • Usługa – oznacza jakąkolwiek usługę świadczoną przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 • 3
  [wymagania techniczne]

Korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem posiadania przez niego:

 • urządzenia z dostępem do Internetu;
 • aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej, z włączoną obsługą plików cookies.
 • 4
  [usługa zapisu na konsultacje kredytowe]
 1. Usługa zapisu na konsultacje kredytowe świadczona jest nieodpłatnie.
 2. W celu dokonania przez Użytkownika zapisu na konsultacje kredytowe, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga od Użytkownika podania:
  • imienia i nazwiska;
  • adresu e-mail;
  • numeru telefonu;
  • województwa, na terenie którego zamieszkuje Użytkownik;
  • informacji o źródle, z którego dowiedział się o Administratorze;
  • preferowanego języka konsultacji;
  • informacji o planowanej dacie zaciągnięcia kredytu;
  • informacji o celu zaciągnięcia kredytu;
  • informacji o celu spotkania (np. weryfikacja zdolności kredytowej, rozpoczęcie procedury kredytowej etc.);
  • informacji o tym, czy planowane spotkanie Użytkownika z Administratorem jest pierwszym takim spotkaniem;
  • informacji o aktualnej sytuacji Użytkownika mającej znaczenie dla procesu kredytowej, w tym dotyczącej np. podstawy prawnej zatrudnienia Użytkownika lub innych okoliczności nieuwzględnionych w poprzednich polach formularza.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, co następuje przez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod formularzem.
 4. Umowa dotycząca usługi zapisu na konsultacje kredytowe jest zawarta z momentem wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 i kliknięcia przez Użytkownika przycisku „prześlij” lub innego przycisku o podobnej treści.
 5. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego przez Użytkownika, Administrator kontaktuje się z nim, za pośrednictwem podanego przez Użytkownika numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ustalenia szczegółów konsultacji kredytowej, w tym daty i godziny ich przeprowadzenia.
 6. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, odwołać umówioną konsultację kredytową. Rezygnacja z konsultacji kredytowej może nastąpić poprzez wysłanie stosownej informacji do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 ust 2 Regulaminu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • 5
  [usługa newslettera]
 1. Usługa newslettera świadczona jest na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych od Administratora.
 2. Usługa newslettera polega na kierowaniu do Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail, materiałów informacyjnych, w tym materiałów obejmujących treści marketingowe Administratora.
 3. Otrzymywanie materiałów informacyjnych przez Użytkownika wymaga od niego dostępu do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej wraz z dostępem do sieci Internet oraz dowolnej przeglądarki internetowej.
 4. Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Umowa dotycząca usługi newslettera zawarta jest z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie materiałów informacyjnych. Wyrażenie zgody następuje, w zależności od sytuacji, poprzez zaznaczenie checkboxa na stronie internetowej i podanie danych umożliwiających wykonanie usługi newslettera (tj. imienia oraz adresu e-mail Użytkownika), a następnie wysłanie tego oświadczenia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (o treści „Zapisz się” lub innej podobnej).
 6. Materiały informacyjne wysyłane są wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody marketingowej przez Użytkownika.
 7. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 8. Umowa dotycząca usługi newslettera może zostać wypowiedziana w każdej chwili poprzez wycofanie przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dotyczącej usługi newslettera Administrator zaprzestaje świadczenia tej usługi, potwierdzając ten fakt Użytkownikowi.
 • 6
  [weryfikacja opinii]
  1. Administrator może publikować na Stronie Internetowej opinie użytkowników o usługach Administratora. Administrator powołuje się przy tym na opinie publikowane pierwotnie przez użytkowników w serwisie Google.
  2. Opinie umieszczone przez Administratora weryfikowane są pod kątem wiarygodności. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy imię i nazwisko osoby wystawiającej opinię pokrywa się z imieniem i nazwiskiem dotychczasowego klienta Administratora. W przypadku negatywnej weryfikacji opinia nie jest publikowana.
 • 7
  [prawo odstąpienia od Umowy]
 1. Umowy zawierane na Stronie Internetowej są umowami zawartymi na odległość. Z tego względu Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, które wykonuje się na zasadach opisanych w ust. 2-6 poniżej.
 2. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolnej formie. Konsument może je złożyć w szczególności w formie dokumentowej poprzez wysłanie go na adres e-mail Administratora lub w formie pisemnej poprzez wysłanie go na adres korespondencyjny Administratora, przy czym oba te adresy podane zostały w § 1 ust. 2. Regulaminu. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Administrator niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • 8
  [odpowiedzialność]
 1. Administrator jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi produktu wolnego od wad. W przypadku braku zgodności produktu z Umową, Administrator ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta, w tym w szczególności na podstawie przepisów o rękojmi na zasadach tam opisanych.
 2. Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w niniejszym paragrafie, gdy Użytkownikiem nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja dotycząca którejkolwiek z usług świadczonych przez Administratora może zostać złożona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adresy wskazane w § 1 ust. 2.
 4. Administrator zaleca Użytkownikowi wskazanie w reklamacji precyzyjnych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym: imienia i nazwiska Użytkownika, adresu e-mail, przedmiotu reklamacji, wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. Wskazanie powyższych danych przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Wskazanie jest jedynie zaleceniem i nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 5. Administrator rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni do jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Administratora do złożonej reklamacji we wskazanym terminie uważa się, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną.
 • 9
  [polubowne rozwiązywanie sporów]
 1. Administrator oświadcza, ze będzie w miarę możliwości dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Konsumentem w wyniku korzystania ze Strony Internetowej.
 2. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 3. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Administratorem w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych (np. http://wiih.org.pl/index.php).
 • 10
  [zmiana Regulaminu]
 1. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, zmiany technologiczne lub inne zmiany.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na Stronie Internetowej.
 3. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, wypowiedzieć zawartą przez niego Umowę.
 • 11
  [kontakt z Administratorem]
  1. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
 • listownie na adres: Czyżówka 14/2.02, 30-536 Kraków;
 • telefonicznie pod numerem: +48 793 904 903;
 • e-mailowo na adres: kontakt@kredytowyporadnik.pl;
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://kredytowyporadnik.pl/kontakt/.
 • 12
  [postanowienia końcowe]
 1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Administratora.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z Umowami jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, przy czym to postanowienie nie dotyczy Konsumenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2023.